top of page

Ürünler

Endüstriyel Atıksular

Fabrikalar ve sanayi kuruluşları tarafından işletme sırasında kullanılan sular ise endüstriyel atıksular olarak adlandırılmaktadır. 

Endüstriyel atıksuların arıtma yöntemleri ise sanayinin türüne ve işletme şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Endüstriyel atıksular için arıtma tesisi tasarlanırken endüstriyel atık suyun karakteristiği göz önüne alınarak sistemin tasarlanması gerekmektedir. 

Aynı daldaki endüstrilerde bile, kullanılan hammaddelerin ve uygulanan proseslerin farklılığı, diğer birçok faktörle birlikte çıkan atık suyun yapısında farklılıklar oluşturmaktadır. Endüstriyel atıksu arıtma tesisinin yöntemi belirlenirken atıksu muhteviyatı, suyun debisi ve kirlilik yükü çok önemlidir. 

Bazı Endüstriyel atıksular kimyasal, bazı sular biyolojik, bazıları ise kimyasal + biyolojik arıtma yöntemleri ile arıtılmaya uygun olabilir. Endüstriyel atıksu arıtma prosesine karar vermeden önce atıksu numuneleri ile birkaç kez ön laboratuvar çalışması (arıtılabilirlik) yapılmalı ve sonuçlarına göre kimyasal arıtma, biyolojik arıtma veya her ikisi müşterek olan antma prosesi olup olmadığına karar verilmelidir. 

atik01.jpg
atiksu_endustriyel.jpg
atiksu_endustriyel2.jpg

Atıksuların Arıtılm Yöntemleri 

Fiziksel Arıtma

Fiziksel Arıtmanın Amacı; atıksuyun içinde bulunan yağ, askıda yüzen madde ve katı maddelerin alınmasını sağlamaktır. Fiziksel Arıtma Yöntemlerinin uygulanması atıksuyun muhteviyatına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Fiziksel arıtmanın mekanik ekipmanlan aşağıdaki gibi sınıflandırabilir. 

1. Kaba, İnce lzgaralar 
2. Otomatik Elekler 
3. Manuel Elekler 
4. Öğütücüler 
5. Kum Tutucular 
6. Yağ Ayıncılar 
7. Flotasyon 
8. Ön Çöktürme Havuzu 

Kimyasal Arıtma 
Fiziksel Arıtma işleminden geçmiş olan atıksu karakterine göre kimyasal antmaya alınır. Kimyasal arıtma genellikle otıksulonn içinde bulunan askıdaki ve çözünmüş maddeler ile ağır metallerin alınması için sadece kimyasal antmaya ihtiyaç duyan atıksular için ve gerektiği takdirde arıtma tesisi çıkışında suyun berrak istenmesi deşarj değerlerinin daha düşük olması için biyolojik arıtma ile birlikte kullanılır. Kimyasal Arıtma Üniteleri aşağıda sirolanmıştır; 


1. Reaksiyon Havuzları 
2. Reaksiyon Kanştıncıları 
3. Kimyasal Madde Hazırlama Tankları 
4. Kimyasal Dozlama Pompaları 
5. Reaksiyon Kontrol Ekipmanları 
6. PH metre, Redoks Metre vs. 
 

Kimyasal Arıtma sisteminde reaksiyonların oluşması için sisteme kimyasal maddeler eklenmektedir. Kimyasal maddelerin kullanım amaçları suyun muhteviyatına ve atıksuyun karakterisazyonuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle otıksu arıtma sistemlerinin tosarlonması işletmeye alınması ve kontrol edilmesi çevre mühendisi kontrolünde olmalıdır.

 

Biyolojik Arıtma

 

Sitelerden, yerleşim birimlerinden, sanayi kuruluşlarından kaynaklanan emel atıksular biyolojik arıtmaya tabii tutulur. Ayrıca sanayileşme sonucu oluşan endüstriyel atıksular fiziksel ve kimyasal arıtma işlemini tamamladıktan sonra demi parametrelerinin sağlanması için biyolojik arıtma işlemine tabii tutulur. Bazı Endüstriyel atıksular ise fiziksel arıtma işleminden sonra direk olarak biyolojik arıtma işlemine tabii tutulur. Çeşitli biyolojik arıtma yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;

 

1. Aktif Çamur Sistemi

2. Tam Karışımlı Aktif Çamur Sistemi

3. Kademeli Havalandırma

4. Kontakt Stabilizasyon

5. Kesikli

6. Uzun Havalandırma

7. Oksidasyon Hendeği

8. Damlatmalı Filtre 

bottom of page