top of page

Ürünler

Evsel Atıksular

İnsanların kullanımı sonucu meydana gelen atıksular. Bu tür atıksular evsel atıksular olarak adlandırılmaktadır. 

Evsel atıksular, daha yavaş tesirli miktar olarak fazla, endüstriyel atıksular ise miktar olarak az olup etkileme yönünden daha tesirlidir. Evvel atıksular Askıda, koloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler ihtiva eder. lklimsel şartlar, Insanların yaşam standartları ve kültürleri atıksu karakteristiğini önemli ölçüde etkiler. Evsel atıksu arıtma sistemlerinin tasarımında en önemli etken sisteme gelen kirlilik konsantrasyonudur. 

Atıksu Cinsi "Evsel Atıksu" ise önce proses belirlenmelidir. Uygulanacak arıtma şekli yalnızca biyolojik arıtma tesisidir. 

Atıksuların arıtılmasındaki amaç; Atıksu içinde bulunan BOİ, AKM, KOİ, mikroorganizmaların toksik maddelerin, emülsiye olmuş ve biyolojik bozulmaya uğramış maddelerin miktarını azaltmak ve atık suyun çevreye vereceği zararı ortadan kaldırmaktır. 

Suyun kıt olduğu günümüzde suyun geri kazanılması çok önemli bir faktördür. Biyolojik atıksu arıtma tesisinde antılan evsel atık sular, arıtıldıktan sonra tuvalet sifon suyu ve bahçe sulamada tekrar kullanılabilir.  

atik_su_sistemi01.jpg
bottom of page